Relative Clauses, İngilizcede birbiriyle ilişkili iki cümleyi bağlamak için kullanılan bir gramer kuralıdır. Bu konu ilk başta karışık gibi gözükse de iyi kavrandığı takdirde öğrenciye özellikle cümle kurma konusunda büyük kolaylık sağlayacaktır. Bu kuralı uygulamak için kullanılan kelimelere Relative Pronoun denir. Relative Pronoun sözcükleri, “who, whose, when which, where, that” şeklinde sıralanabilir. Bu kelimelerin çeşitli kullanım alanları vardır ve kullanım alanları cümlenin anlamına göre farklılık gösterir. Bu derste Relative Pronounların hangi durumlarda nasıl kullanıldıklarını örneklerle inceleyeceğiz.

Relative Pronouns Nerede ve Nasıl Kullanılır?

Relative Pronounlar ve kullanım alanlarını aşağıdaki tabloda görebilirsiniz.

Relative PronounNerede Kullanılır?
WhoKişi
WhoseSahiplik
WhichNesne ve Hayvan
WhereMekân
WhenZaman
WhySebep
ThatKişi, Nesne ve Hayvan
relative clause - relative pronouns listesi

Who/That

Who sözcüğü, “Kim?” soru zamirinin karşılığıdır. Bu sebeple, bir kişinin nitelendiği iki cümlenin bağlanmasında “whokullanılır. Örneğin,

Mary is the manager of this company.

(Mary bu şirketin müdürüdür.)

Mary is my mother.

(Mary benim annemdir.)

Yukarıdaki iki cümlede, bir kişinin (Mary) bir şirketin müdürü ve öznenin annesi olduğu anlatılmıştır. Bu iki cümleyi tek bir cümle haline getirmek için aşağıdaki gibi “who” kullanmak gerekir.

1- Mary who is the manager of this company is my mother.

    (Bu şirketin müdürü olan Mary benim annemdir.)

2- Mary who is my mother is the manager of this company.

    (Benim annem olan Mary bu şirketin müdürüdür.)

Yukarıda da görüldüğü gibi, iki cümle de “whoile birleştirilmiştir. Birinci cümlede “Mary is the manager of this company” cümlesi vurgulanmışken, ikinci cümlede “Mary is my mother” cümlesi vurgulanmıştır. Buna göre vurgu, “whokelimesinden sonra yazılan ilk cümlededir.

Örnekler:

  • Atatürk had founded Turkey. (Atatürk Türkiye’yi kurmuştur.)
  • Atatürk died in 1938. (Atatürk 1938 yılında hayatını kaybetmiştir.)

Atatürk who died in 1938 had founded Turkey.

(1938 yılında hayatını kaybetmiş olan Atatürk, Türkiye’yi kurmuştur.)

Atatürk who had founded Turkey died in 1938.

(Türkiye’yi kurmuş olan Atatürk, 1938 yılında hayatını kaybetmiştir.)

  • My cousin is sitting next to me. (Kuzenim yanımda oturuyor.)
  • My cousin is wearing sunglasses. (Kuzenim güneş gözlüğü takıyor.)

My cousin who is sitting next to me is wearing sunglasses.

(Yanımda oturan kuzenim güneş gözlüğü takıyor.)

My cousin who is wearing sunglasses is sitting next to me.

(Güneş gözlüğü takan kuzenim yanımda oturuyor.)

Whose

Whose sözcüğü, “Kimin?” soru zamirinin karşılığıdır. Bu yüzden, sahiplik bildiren cümleleri birleştirmek için kullanılır. “My, his, her, its, our, their” gibi iyelik kalıplarının yerine geçer. Örneğin,

I want to marry a man whose family is rich.

(Ailesi zengin olan bir adamla evlenmek istiyorum.)

Bu cümlede, “whose” sözcüğü altı yeşil ile çizili olan kelimenin, altı mavi ile çizili ögeye ait olduğunu belirtmek için kullanılmıştır. Diğer bir deyişle, evlenilmek istenen adamın sahip olduğu aileyi ifade etmek için “whosekullanılmıştır.

Örnekler:

This is the author whose book has sold one million.

(İşte bu kitabı bir milyon adet satan yazardır.)

I will go to Becky’s house whose backyard is huge.

(Arka bahçesi devasa olan Becky’nin evine gidiyorum.)

Which

“Which” kelimesinin kullanımı aynı “who” sözcüğüne benzemektedir. Ancak kullanım alanları farklıdır. “Who kişiler için kullanılırken, “whichnesneler ve hayvanlar için kullanılır.

Örnekler:

She’s making a brownie which is very delicious.

(O, çok lezzetli bir ıslak kek yapıyor.)

He has a kitten which is very cute.

(Onun çok tatlı bir kedi yavrusu var.)

Her perfume which she bought yesterday smells nice.

(Onun dün aldığı parfüm hoş kokuyor.)

Where

Türkçede “Nerede?” soru zamirinin karşılığı olan “where” sözcüğü, mekânın nitelendiği iki cümlenin birleştirilmesinde, “which” yerine kullanılabilir.

Örnekler:

I will take you to a cafe where the americano is very famous.

(Seni amerikanosu çok meşhur olan bir kafeye götüreceğim.)

He works in a factory where 10.000 cars are produced in a day.

(O, günde 10.000 adet araba üretilen bir fabrikada çalışıyor.)

My parents are staying at a hotel where there is hot spring.

(Annem ve babam kaplıcaları olan bir otelde kalıyor.)

When

Türkçede “Ne zaman?” soru zamirinin karşılığı olan “when” sözcüğü, zamanın nitelendiği iki cümlenin birleştirilmesinde, “which” yerine kullanılabilir.

Örnekler:

My daughter was born on a day when I was away because of duty.

(Kızım benim görev nedeniyle uzakta olduğum bir günde doğdu.)

The school had closed in a period when Covid-19 cases hit to top.

(Okul, Covid-19 vakalarının zirve yaptığı bir dönemde kapandı.)

Why

Türkçede “Neden?” soru zamirinin karşılığı olan “why” sözcüğü, gerekçenin nitelendiği iki cümlenin birleştirilmesinde, “which” yerine kullanılabilir.

Örnekler:

Do you know the reason why curfew was declared for this weekend?

(Bu hafta sonu için neden sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini biliyor musun?)

Do you know the reason why she behaved like that?

(Onun neden böyle davrandığını biliyor musun?)

Relative Clauses Kullanımında Sıkça Yapılan Hatalar

That” sözcüğü, yalnızca defining relative clauselarda, who ya da which yerine kullanılır. Non-defining relative clauselar da ise that kullanılmaz. Verilmesi zorunlu olan, tanımlayıcı ve belirleyici bilgilere, defining relative clause denir. Verilmesi zorunlu olmayan ve belirleyici, ayırıcı bir niteliğe sahip olmayan bilgilere non-defining relative clause denir. Non-definingde özneden sonra virgül koyulur ve istenirse relative clause cümleden çıkartılabilir.

Defining Relative Clauses (Tanımlayan İlgi Tümceleri)

I know his sister who (that) lives in Chicago.

(Onun Chicago’da yaşan kız kardeşini tanıyorum.)

 – Başka kız kardeşleri de var, bahsedilen Chicago’da yaşamakta olan kız kardeşi

Non-Defining Relative Clauses (Tanımlamayan İlgi Tümceleri)

I know his sister, who lives in Chicago.

(Onun kız kardeşini tanıyorum, ki kendisi Chicago’da yaşıyor.)

-Sadece bir tane kız kardeşi var, o da Chicago’da yaşıyor.

What” sözcüğü bir relative pronoun değildir. Relative clause kalıbında kullanılmaz.

Who” sözcüğü nesneler için kullanılmaz. Yalnızca kişiler için kullanılabilir.

Yorum Yaz