Conjunctions yani Türkçe anlamıyla bağlaçlar, her dilde bulunan ve sözcükler, cümleler ve kalıplar arasında bağlantı kurarken kullanılan yapılardır. Türkçe’de kullanılırken geniş bir literatür sunan bağlaçlar, İngilizce kullanımında da size büyük bir çeşitlilik sunarken aynı zamanda İngilizce sınavlarında da oldukça etkili bir şekilde yardımcı olmakta ve alınacak puanı arttırabilmektedir.

Zira bağlaç kullanımı, akademik dil öğrenimi ve gelişimi açısından oldukça elzemdir.

Önemli İngilizce yeterlilik sınavları olan IELTS ve TOEFL gibi sınavlarda da gereken yerlerde doğru bağlaç kullanılması, sizi rakiplerinizden birkaç adım öne çıkaracaktır.

Örneğin bir sunumunuz ya da akademik bir makaleniz olduğunu düşünelim.

Bu durumda yazınızda ya da sunumuzda zıtlık belirtir iken “ama bundan dolayı, ama öyle olduğu için, ama bu da” gibi peş peşe olacak şekilde “ama” bağlacını kullanmanız hem göze hem de kulağa hitap etmeyecektir.

Oysa ki bu durumda “ama bundan dolayı, lakin öyle olduğu için, fakat bu da” gibi farklı bağlaç kullanımlarıyla aynı anlamı verebilmek mümkündür. İşte tam da bu nedenle farklı bağlaç yapılarını bilmek ve kullanmak çok önemlidir.

Bağlaçlar hem akademik hem de gündelik kullanımda oldukça ihtiyaç duyulan yapılardır.

Aynı Türkçede olduğu gibi İngilizcede de bağlaçlar dilin efektif kullanılabilmesi için gereklidir ve İngilizcede bağlaç kullanımı, dile olan hakimiyeti oldukça arttırmaktadır.

Bağlaçlar sadece yazı yazarken değil aynı zamanda konuşurken de oldukça fazla kullanılan yapılar oldukları için bu bağlaçların telaffuzlarını ve yazılışlarını da iyi bilmek gerekmektedir.

Aynı zamanda bu bağlaçların Türkçe-İngilizce tam karşılıklarını tespit etmek de oldukça belirgin bir biçimde İngilizce seviyenizi iyileştirecektir.

Peki bağlaç dediğimiz kavram tam olarak nedir diye soracak olursak; bağlaçlar iki cümleyi, sözcük grubunu ya da cümleciği birbirine bağlayan, birbiri ile kıyaslayan ya da birbiri ile ilişki kuran yapılardır.

Bağlaçlar farklı amaçlarda ve durumlarda kullanıldığı için ortaya farklı bağlaç türleri çıkmıştır.

Bu bağlaç türleri birleştirme bağlaçları, zarf bağlaçları ve denklik bağlaçları olarak 3 gruba ayrılmaktadır.

İngilizce, bağlaç kullanımının oldukça yoğun olduğu bir dil olduğu için bu bağlaç türleri de kendi içinde farklı gruplara ayrılmaktadır.

Örneğin zarf bağlaçlarının da kendi içerisinde 3-4 farklı çeşidi bulunmaktadır. Şimdi bu bağlaç türlerine ve kullanımlarına bir göz atabiliriz.

Coordinating Conjunctions (Birleştirme Bağlaçları)

Birleştirme bağlaçları ya da “coordinating conjunctions”, bağlaçlar arasında en yoğun kullanıma sahip olan ve günlük konuşma dilinin çok büyük bir kısmını oluşturan bağlaçlardır.

Gündelik hayatta insanların iletişim kurarken kullandığı çok temel yapılar olan birleştirme bağlaçları, “for”, “and”, “nor”, “but”, “or”, “yet” ve “so” olmak üzere 7 tanedir.

Sıklıkla kullanılan bu bağlaçlar, “FANBOYS” şeklinde kısaltılmakta ve ezberlenmektedir.

Birleştirme bağlaçları, cümleleri birbirine bağlama ve cümleler arasında olumlu veya olumsuz olacak şekilde koordinasyon sağlama amacıyla kullanılmaktadır.

 • For:  çünkü, için
 • And: ve
 • Nor: ne de (olumsuz anlamda kullanılır)
 • But: ama, lakin
 • Or: veya
 • Yet:yinede, halbuki
 • So: bunedenle,buyüzden

Correlative Conjunctions (Denklik Bağlaçları)

Denklik bağlaçları, iki farklı yapıyı birbirine genellikle ikili kelime öbekleriyle bağlayan bağlaçlardır.

Bu bağlaçlar, “her ikisi de” “her biri” gibi anlamlar taşır ve bağlanan yapılar arasında olumlu ya da olumsuz bir denklik bulunduğunu belirtir.

 • Not Only…… but also……..  : Sadece…değil, aynı zamanda…..
 • Both……..and: Hem……hem de
 • Either………or: Ya……….ya da (olumlu anlamda kullanılır)
 • Neither….nor: Ne……… ne de (olumlu cümlelerde kullanılıp olumsuz hale getirir)
 • Whether….or: İkisinden hangisi, ……..mi yoksa………mi

Adverbial or Subordinating Conjunctions (Zarf Bağlaçları)

İngilizce’de “adverbial or subordinating conjunctions” olarak ifade edilen zarf bağlaçları, en fazla sayıda bulunan bağlaçlardır.

Zarf bağlaçları; yer, zaman,  neden, amaç, sonuç, koşul ve durum belirtmektedir.

Zarf bağlaçları, kendi içerisinde farklı alt gruplara ayrılabilmektedir. Bunun sebebi ise zarf bağlaçlarının kullanım amaçlarının ve kullanıldıkları yerlerin farklılık arz etmesidir.

Aşağıda göreceğiniz üzere bazı bağlaçlar birden fazla alt grupta kullanılabilmektedir.

Zarf bağlaçlarını kısaca gruplandıracak olursak bunlar; Zaman belirten, mekan belirten, durum/şart-sonuç belirten, neden-sonuç belirten, amaç belirten zarf bağlaçları ve son olarak zıtlık ve ortaklık belirten zarf bağlaçlarıdır.

Zaman Belirten Zarf Bağlaçları

 • After: – dan sonra, ardından 
 • Before: – dan önce, öncesinde
 • As long as: süresince, -dığı sürece 
 • While: -dığı sürece
 • Until: -a kadar
 • Whenever: – dığında
 • When: – dığı zaman
 • While: iken, sırasında 
 • Then: sonra 
 • Since:- den beri 
 • Once: gerçekleşir gerçekleşmez
 • Now:  şu anda, şimdi
 • By the time: -e kadar, -dığı zaman, -meden önce
 • During: süresince, sırasında
 • Immediately: … anda, olur olmaz, -den hemen sonra

Mekan Belirten Zarf Bağlaçları

 • Where:  –diği dığı yerde
 • Wherever: nerede olursa, her neredeyse

Durum/Şart-Sonuç Belirten Zarf Bağlaçları

 • As if: -miş/-mış gibi, diyelim ki
 • As long as: -dığı sürece, -dığı müddetçe
 • As far as: -e göre, -e kadar, -e derece
 • Only if: yalnızca
 • If only: keşke –ması şartıyla
 • On condition that: –ması şartıyla
 • In the event of: olursa, -dığı takdirde
 • Just as: tam –dığında, gerçekleştiğinde
 • Just in case: gerçekleşirse, -e halinde
 • Supposing that: varsayılırsa, ihtimalinde
 • Unless: olmadıkça, gerçekleşmedikçe
 • Provided that: koşuluyla, şartıyla
 • Assuming that: varsayıldığında
 • In case: -se diye
 • In fact that: – aslında, hatta, doğrusu
 • Even if: -se bile
 • Indeed: hakikaten, gerçekten, cidden
 • Rather than: -masındansa, -mektense
 • Without: – maksızın, madıkça

Neden/Sebep-Sonuç Belirten Zarf Bağlaçları

 • As: rağmen, karşın
 • As a result of: bunun bir sonucu olarak, sonucunda
 • Because: çünkü, dolayı, zira
 • Because of: dolayısıyla
 • Hence: bundan dolayı, bu sebepten
 • Concequently: sonuç olarak
 • Eventually: neticede, nihayetinde
 • Finally: nihayet, en sonunda
 • For that reason: bu nedenden dolayı
 • In that case: bu halde
 • In the event: bu durumda
 • Now that: -dığından, madem
 • On account of: nedeniyle, yüzünden
 • Seeing that: madem, madem ki, yani
 • Since: -diği için, -diğinden beri
 • So: bundan dolayı, haliyle
 • That’s why: bu nedenle, bu yüzden
 • Therefore: bu nedenle, bu yüzden

Amaç Belirten Zarf Bağlaçları

 • For the purpose that: bunun amacıyla, bunun hedeflenmesiyle
 • In order that: olması için, gerçekleşmesi için
 • So that: amacıyla, -mesi için, -sin diye

Zıtlık Belirten Zarf Bağlaçları

 • Although: -e rağmen, -e karşın
 • Conversely: tersine, aksine
 • Unlike: tersine, aksine, farklı olarak
 • Despite: karşın, rağmen
 • Even so: olsa bile
 • Even though: olsa bile
 • However: her ne şekilde, velev ki, olsa da
 • Though: -diği hâlde
 • In contrast to: -in aksine, -in tersine
 • In spite of: -e rağmen
 • Nevertheless: bununla birlikte, yine de, buna rağmen
 • Nonetheless: her şeye rağmen
 • No matter: -e rağmen
 • Otherwise: yoksa, aksi takdirde
 • Unless: olmadıkça
 • Whether or not: -sa da -masa da (olsa da olmasa da)

Ortaklık Belirten Zarf Bağlaçları

 • Along: beraberinde, yanında, birlikte
 • Also: ayrıca, bununla beraber
 • As well as: -e ilave olarak, birlikte, yanı sıra, ayrıca
 • Besides: bununla birlikte, bunun yanı sıra
 • In addition: ilaveten, üstelik
 • Moreover: dahası
 • Further more: dahası, ilaveten

3 Yorum

 1. Gayet derli toplu bir bilgi olmuş.bunların kullanıldığı bolca alıştırma var mı

Yorum Yaz