İngilizce kelimeler ve anlamları günlük yaşantımız esnasında en çok kullanılan kelimeler ile birlikte sık sık karşımıza çıkmaktadır.

Yeni bir dil öğrenirken kelime dağarcığımızı geliştirmemiz gerekir.

İngilizce dilinde bir milyon civarında ingilizce kelime olduğu bilinmektedir. Ancak gerek konuşma dilinde gerekse edebi ve akademik dilde sıkça kullanılan kelime sayısı birkaç bini geçmemektedir.

Bu sayfada yer alan ilk bin kelime ise yaklaşık olarak basılı materyallerdeki kelimeler toplamının %80’ini oluşturuyor.

Günlük konuşma dilinde ise kitap, dergi ve gazete gibi basılı materyallere göre daha az sayıda, ortalama 600 civarında kelime kullanılıyor.

Dolayısıyla İngilizce öğrenmekte olan birinin, en çok kullanılan İngilizce kelimeler içerisinde ilk bin kelimeyi öğrenmesinin sağlayacağı fayda çok büyük olacaktır.

Önce alfabetik sıralamaya devamında ise frekans sıklığına göre derecelendirilerek listelenmiş olan bu kelimeler ve anlamları mutlaka öğrenilmelidir.

Bu öğrenme sürecine kelimelerin okunuşu ve telaffuzu da dahil edilmelidir.

Aşağıdaki listede göreceğiniz kelimeler dışında kalan fakat temel İngilizce kelimeler arasında yer alan bazı kelimeleri de mutlaka öğrenmek gerekiyor.

Konu Başlıkları

A’dan Z’ye En Önemli 1000 Kelime

Kullanım sıklıklarına göre en önemli 1000 kelime başladıkları harfler ile sıralanmıştır. Aradığınız harf ile başlayan kelimelere aşağıda bulunan başlıklardan ulaşabilirsiniz.

A Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

a harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

Sıkça kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde a ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • and – ve, ile, de
 • a – bir (tek başına kullanılmaz, isimle kullanılır) Ör: a boy
 • are – ‘be’ (olmak) fiili ikinci tekil ve çoğul şahıslar için
 • as – kadar, olarak, gibi, iken, ki,  esnasında, madem ki
 • at – de, da, ye, ya, e, a
 • all – tüm, hepsi, her şey
 • an – bir (ör: an umbrella / bir şemsiye)
 • about – hakkında
 • after – sonra
 • any – herhangi
 • also – ayrıca
 • around – etrafında
 • another – başka
 • ask – sormak
 • again – tekrar
 • air – hava
 • away – uzakta
 • animal – hayvan
 • answer – (fiil) cevap vermek, (isim) cevap
 • add – eklemek
 • along – boyunca
 • always – her zaman
 • almost – neredeyse
 • above – üstüne, üzerinde, yukarıda
 • area – alan
 • across – karşısında
 • against – karşı, aleyhinde, -e doğru, karşısında
 • ago – önce, evvel
 • am – ‘be’ fiilinin ‘ben’ öznesi için kullanımı
 • among – arasında
 • able – yapabilmek
 • anything – herhangi bir şey, hiçbir şey
 • arms – silah, cephane
 • appear – görünmek
 • already – zaten, çoktan, daha önce
 • age – yaş
 • amount – tutar
 • although – olmasına rağmen
 • act – davranmak
 • angle – açı
 • alone – yalnız, yalnızca, sadece
 • art – sanat
 • addition – ilave
 • army – ordu
 • action – eylem, fiil, aksiyon
 • ahead – önde, ileride
 • agree – anlaşmak, hemfikir olmak, kabul etmek
 • actually – aslında
 • afraid – korkmuş
 • adjective – sıfat
 • allow – izin vermek
 • apple – elma
 • arrive – varmak, ulaşmak, gelmek

B Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

b harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde b ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • be – olmak, bulunmak, var olmak
 • by – ile, tarafından, esnasında, yanında, yakınında
 • but – ancak, fakat, ama
 • been – (be fiili geçmiş edilgen) olmuş, bulunmuş, var olmuş
 • back – arka, geri
 • before – önce
 • boy – oğlan
 • big – büyük
 • because – çünkü
 • between – arasında
 • below – aşağıda, altında
 • begin – başlamak
 • both – her iki, ikisi de
 • began – ‘begin’ fiili geçmiş zaman
 • book – kitap
 • being – olmak
 • birds – kuşlar
 • become – olmak, -leşmek / laşmak
 • better – daha iyi
 • best – en iyi
 • black – siyah
 • box – kutu
 • became – (become fiili geçmiş zaman) oldu, -leşti / laştı
 • base – baz, temel, üs, esas
 • building – bina
 • behind – arkasında
 • boat – tekne
 • bring – getirmek
 • brought – getirmiş, getirilmiş
 • ball – top
 • built – inşa edilmiş, kurulmuş
 • bill – fatura, fiş, senet, banknot, bilet, tasarı, ilan
 • believe – inanmak
 • blue – mavi
 • brother – erkek kardeş
 • beautiful – güzel
 • beside – yanında, üstelik
 • baby – bebek
 • buy – satın almak
 • bed – yatak
 • bright – parlak
 • broken – kırık
 • build – inşa etmek, geliştirmek, kurmak
 • bear – ayı
 • bottom – alt
 • beat – dövmek, vurmak, yenmek
 • burning – yanma
 • brown – kahverengi
 • bad – kötü
 • bank – banka
 • bit – küçük parça, lokma, kırıntı, hisse, pay, azıcık, biraz
 • business – iş
 • break – kopmak, kırmak, bozmak, mola, ara
 • bones – kemikler
 • board – yazı tahtası, levha, yönetim kurulu
 • belong – ait olmak
 • blow – esmek, patla(t)mak, darbe, vuruş, esinti
 • branches – şubeler
 • blood – kan
 • bell – zil, çan
 • block – bloke etmek, engel, büyük bina, blok
 • born – doğmuş
 • British – İngiliz, Britanyalı

C Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

c harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En sık kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde c ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • can – yapabilmek, edebilmek, -abilmek, -ebilmek
 • could – (can geçmiş zaman)
 • call – çağırmak, seslenmek, telefon açmak, sesleniş, çağrı
 • come – gelmek
 • came – geldi
 • change – değiştirmek, değişim
 • country – ülke
 • city – şehir
 • close – yakın
 • children – çocuklar
 • car – araba
 • carry – taşımak
 • cut – kesmek, kesik, pay
 • color – renk
 • complete – tamamlamak, tam, bütün
 • covered – örtülü, kapalı
 • cold – soğuk
 • cried – ağladı, bağırdı, seslendi
 • certain – kesin
 • correct – düzeltmek, doğrulamak, doğru, dürüst
 • contain – kapsamak, içermek
 • course – kurs, rota
 • class – sınıf
 • carefully – dikkatle
 • common – alışılmış, müşterek, yaygın, umumi
 • clear – temizlemek, açıklamak, açık, temiz, parlak
 • check – kontrol etmek, incelemek, çek, fiş, makbuz, hesap
 • circle – daire
 • center – merkez
 • cells – hücreler
 • cause – sebeb olmak, sebep, neden
 • clothes – giysiler
 • cross – karşıya geçmek, çapraz, çarpı, haç
 • care – umursamak, ilgilenmek, bakmak, bakım, özen
 • century – yüzyıl
 • copy – kopyalamak, kopya
 • case – dava, durum, kılıf
 • consonant – ünsüz harf
 • count – saymak, sayı
 • cat – kedi
 • catch – yakalamak
 • climbed – tırmandı
 • continued – devam etti
 • cent – sent (para biriminin yüzde biri)
 • cool – serin
 • control – kontrol etmek, kontrol
 • coast – sahil
 • choose – seçmek
 • clean – temiz
 • caught – (catch fiilinin geçmiş zamanı) yakalandı, yaklanmış
 • child – çocuk
 • cost – maliyet
 • corner – köşe
 • crops – ekin, hasat, mahsul
 • cook – yemek pişirmek, aşçı
 • compound – bileşik
 • compare – karşılaştırmak
 • crowd – kalabalık
 • consider – düşünmek, değerlendirmek
 • chief – şef
 • current – şu andaki
 • cattle – sığır
 • company – şirket
 • capital – başkent, kapital, sermaye
 • chance – şans
 • column – sütun
 • church – kilise
 • chart – grafik
 • create – yaratmak
 • cotton – pamuk
 • corn – mısır
 • conditions – koşullar
 • cow – inek

D Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

d harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde d ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • do – yapmak
 • down – aşağı
 • day – gün
 • did – ‘do’ fiili geçmiş zamanı
 • does – ‘do’ fiili üçüncü tekil şahıs
 • different – farklı
 • don’t – ‘do’ fiili olumsuz
 • dog – köpek
 • didn’t – ‘do’ fiili geçmiş zamanı olumsuz
 • door – kapı
 • during – sırasında, esnasında, boyunca
 • draw – çizmek
 • decided – kararlaştırılmış
 • dry – kuru
 • deep – derin
 • dark – karanlık, kara
 • direction – yön
 • divided – bölünmüş
 • dance – dans
 • drop – düşürmek, düşüş, damla
 • developed – gelişmiş
 • difference – fark, farklılık
 • distance – mesafe
 • discovered – keşfedilen, keşfedilmiş
 • describe – tanımlamak
 • drive – sürmek
 • dictionary – sözlük
 • died – öldü
 • dress – elbise
 • design – tasarlamak, tasarım
 • drawing – çizim
 • decimal – ondalık
 • direct – doğrudan
 • desert – çöl
 • doctor – doktor
 • dollar – dolar
 • dead – ölü
 • death – ölüm
 • difficult – zor
 • doesn’t – ‘do’ fiili üçüncü tekil şahıs olumsuz
 • deal – ilgilenmek, ticaret yapmak, anlaşma
 • determine – belirlemek
 • detail – detay
 • division – bölünme, bölüm

E Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

e harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde e ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • each – her, her biri
 • end – son
 • even – düz, çift, eşit, bile, hatta
 • every – her
 • earth – yeryüzü, toprak, dünya
 • eye – göz
 • example – örnek
 • enough – yeterli
 • eat – yemek yemek
 • ever – daima, hep, hiç, asla
 • easy – kolay
 • early – erken
 • English – İngiliz, İngilizce
 • explain – açıklamak
 • equation – denklem
 • energy – enerji
 • Europe – Avrupa
 • exercise – alıştırma / egzersiz yapmak, alıştırma, egzersiz
 • egg – yumurta
 • edge – kenar
 • either – her, her iki, herhangi biri, hiçbiri, ya, ya da
 • everything – herşey
 • everyone – herkes
 • exactly – kesinlikle
 • else – başka, ayrıca, yahut
 • ear – kulak
 • experiment – deney, deneme
 • engine – motor
 • east – doğu
 • express – ifade etmek, açıklamak, süratli, acele, ekspres
 • equal – eşit
 • electric – elektrik
 • enjoy – keyfini çıkarmak, tadını çıkarmak, sahip olmak
 • except – dışında
 • expect – beklemek, ummak
 • exciting – heyecan verici
 • entered – girildi
 • eight – sekiz
 • especially – özellikle
 • experience – deneyim
 • entire – tüm
 • effect – etkilemek, gerçekleştirmek, tesir, etki

F Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

f harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde f ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • for – için, göre, amacıyla, sebebiyle, dolayı, nedeniyle, çünkü, zira
 • from – den, dan, beri, den beri, itibaren
 • first – ilk, birinci, önce
 • find – bulmak
 • form – şekil vermek, oluşturmak, kurmak, düzenlemek, şekil, biçim
 • found – kurmak, tesis etmek, inşa etmek
 • food – gıda, yemek, yiyecek, besin
 • father – baba
 • few – az
 • feet – ayak, ayaklar
 • four – dört
 • face – yüz
 • far – uzak
 • family – aile
 • fish – balık
 • friend – arkadaş
 • fast – hızlı
 • five – beş
 • fall – düşmek
 • figure – rakam, şekil, simge
 • field – alan
 • fire – ateş
 • fly – uçmak
 • finally – en sonunda
 • front – ön
 • feel – hissetmek
 • fact – gerçek, olgu
 • force – zorlamak, kuvvet
 • filled – dolu, dolmuş, doldurulmuş
 • full – tam, dolu
 • fine – iyi, güzel, hoş, ceza
 • felt – hissedilen
 • farmer – çiftçi
 • forest – orman
 • finished – bitmiş, tamamlanmış, sona ermiş
 • flower – çiçek
 • factor – faktör, etken
 • floor – kat, zemin
 • free – ücretsiz
 • fraction – kesir, kısım, parça
 • fight – dövüşmek, kavga etmek, savaşmak, dövüş, kavga, savaş
 • French – Fransız
 • finger – parmak
 • foot – ayak
 • fell – düştü
 • flow – akmak, akış
 • feeling – duygu
 • fit – uymak, uygun olmak, uygun
 • flat – düz
 • famous – ünlü
 • fruit – meyve
 • factory – fabrika
 • France – Fransa
 • fresh – taze
 • fig – incir
 • forward – yollamak, göndermek, sevk etmek, ileri, öndeki
 • fear – korkmak, korku

G Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

g ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde g ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • go – gitmek
 • get – almak, elde etmek
 • give – vermek
 • good – iyi
 • great – büyük, müthiş, harika
 • got – ‘get’ fiili geçmiş zaman
 • group – grup
 • grow – büyümek
 • girl – kız
 • ground – yer, zemin
 • gave – ‘give’ fiili geçmiş zaman
 • green – yeşil
 • game – oyun
 • general – genel
 • god – tanrı
 • gone – ‘go’ fiili geçmiş zaman
 • glass – bardak
 • gold – altın
 • gas – benzin, gaz
 • grass – ot, çim
 • government – hükümet, devlet
 • grew – ‘grow’ fiili geçmiş zaman
 • garden – bahçe
 • guess – tahmin etmek, tahmin
 • gun – silah
 • Greek – Yunan
 • Greece – Yunanistan

H Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

h harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde h ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • his – (eril) onun, onun(ki)
 • have – sahip olmak, olmak, elde etmek, almak, yapmak, etmek, kabul etmek, zorunda olmak, bulunmak
 • had – ‘have’ fiili geçmiş zaman
 • how – nasıl, niçin
 • her – (dişi) onun, onu
 • him – (eril) onu, ona
 • has – ‘have’ fiili üçüncü tekil şahıs
 • help – yardım etmek, yardım, destek
 • here – buraya, burada, burası, işte
 • home – ev, aile ocağı, yuva, mesken, vatan
 • hand – el
 • high – yüksek, yüce, üst
 • head – kafa, baş, başkan
 • hard – sert, zor
 • hear – duymak, işitmek
 • horse – at, beygir
 • heard – ‘hear’ fiili geçmiş zaman
 • however – bununla birlikte, yine de, fakat, ancak
 • hour – saat, vakit, zaman
 • happen – olmak, meydana gelmek
 • hold- tutmak, alıkoymak, sahip olmak, zapt etmek, düzenlemek
 • himself – (eril) kendisi
 • hundred – (sayı) yüz
 • halt – durmak, durdurmak, duraklama, durak, mola
 • heat – ısıtmak, sıcaklık, ısı
 • hot – sıcak, ateşli, kızgın, acı
 • heavy – ağır, fazla, şiddetli, kuvvetli, güç, zor (iş)
 • heart – kalp, yürek, vicdan, gönül, sevgi, merkez
 • happy – mutlu, mesut, memnun, hoşnut, şen, neşeli
 • held – ‘hold’ fiili geçmiş zaman
 • hill – tepe, tümsek, yokuş
 • hope – ummak, ümit etmek, umut, ümit
 • hair – saç, tüy, kıl
 • hole – delik, boşluk, hücre, zindan
 • history – tarih
 • hunting – av, avcılık, avlanma
 • human – insan, beşer, insanoğlu
 • hit – vurmak, çarpmak, isabet etmek, çarpma, vuruş, darbe
 • hat – şapka, başlık
 • huge – kocaman, muazzam, devasa

I Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

i harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde i ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • in – de, da, içinde, içine, halinde, olarak, içeriye, içeri
 • is – ‘be’ (olmak) fiili üçüncü tekil şahıs
 • it – (cinsiyetsiz adıl) o, onu, ona
 • I – ben
 • if – eğer, şayet
 • into – içine, içeriye, haline, -e, -ye
 • its – (it adılının iyelik hali) onun, kendisinin
 • important – önemli, mühim
 • idea – fikir, düşünce
 • Indian – Hintli, Kızılderili
 • I’ll – (kısaltılmamış hali I will) ben yapacağım
 • inch – (ölçü birimi) inç
 • island – ada, adacık
 • include – içermek, kapsamak, dahil etmek
 • instrument – araç gereç, enstrüman
 • ice – buz, buzul, dondurma
 • instead – yerine, tercihan
 • iron – ütülemek, zincire vurmak, demir, ütü
 • itself – kendisi, bizzat
 • information – bilgi, haber, malumat, enformasyon
 • increase – artmak, arttırmak, çoğalmak, çoğaltmak, artma, artış
 • insect – böcek, haşere
 • indicate – göstermek, belirtmek, işaret etmek
 • interest – ilgilendirmek, alakadar etmek
 • industry – endüstri, sanayi, sektör

J Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

j harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde j ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • just – sadece, yalnızca, hemen, biraz önce
 • job – iş, meslek, görev, vazife
 • jump – sıçramak, zıplamak, atlamak
 • jumped – ‘jump’ fiili geçmiş zaman
 • join – katmak, katılmak, üye olmak, buluşmak, birleşmek
 • joined – ‘join’ fiili geçmiş zaman
 • Japanese – Japon, Japonca

K Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

k harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde k ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • know – bilmek, tanımak, anlamak, fark etmek
 • kind – tür, çeşit, cins, kibar, nazik, iyi, müşfik
 • keep – tutmak, saklamak, bakmak, korumak, sürdürmek
 • knew – ‘know’ fiili geçmiş zaman
 • king – kral
 • known – ‘know’ fiili geçmiş zaman, bilinen
 • kept – ‘keep’ fiili geçmiş zaman, tutulmuş, saklanmış
 • kill – öldürmek, katletmek
 • killed – ‘kill’ fiili geçmiş zaman, öldürülmüş
 • key – anahtar, tuş

L Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

l harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde l ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • like – hoşuna gitmek, hoşlanmak, sevmek, beğenmek, istemek
 • look – bakmak
 • long – uzun
 • little – küçük
 • live – canlı
 • line – çizgi,hat
 • large – geniş
 • land – arazi
 • letter – mektup
 • learn – öğrenmek
 • last – son
 • light – ışık
 • left – sol
 • life – hayat
 • later – sonra
 • let – izin vermek
 • list – liste
 • leave – ayrılmak
 • low – düşük
 • listen – dinlemek
 • less – az
 • language – lisan
 • love – sevmek, sevgi, aşk
 • leg – bacak
 • length – uzunluk
 • lay – yatmak, yatırmak, uzanmak
 • laugh – gülmek
 • lead – öncülük etmek, liderlik etmek
 • lake – göl
 • lot – çok
 • let’s – haydi
 • least – en az
 • law – hukuk, yasa, kanun
 • lost – kayıp
 • lady – bayan, kadın
 • lie – yalan söylemek, yalan
 • loud – yüksek sesli, gürültülü
 • lifted – kaldırdı
 • level – seviye
 • led – ‘lead’ fiili geçmiş zaman
 • located – yerleşik bulunmak, yeri saptanmak

M Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

m harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde m ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • many – çok
 • make – yapmak
 • more – isim: çok, fazla şey, fazlalık / sıfat: daha çok, daha fazla / zarf: daha, bir kat daha
 • my – benim
 • made – yapılmış
 • may – olası olmak, mümkün olmak, ebilmek, abilmek
 • me – beni
 • most – en
 • man – adam
 • mean – anlamına gelmek
 • much – çok
 • must – gerekmek, zorunluluk, -meli, -malı
 • men – erkekler
 • move – hareket
 • mother – anne
 • might – belki
 • mile – mil
 • miss – bayan
 • mountain – dağ
 • music – müzik
 • mark – marka
 • measure – ölçmek
 • morning – sabah
 • map – harita
 • money – para
 • minutes – dakika
 • machine – makine
 • material – malzeme
 • matter – önemi olmak
 • moon – ay
 • members – üyeler
 • mind – zihin
 • main – ana
 • million – milyon
 • meet – buluşmak
 • months – aylar
 • metal – metal
 • method – metod
 • moment – an
 • milk – süt
 • middle – orta
 • melody – melodi
 • mouth – ağız
 • maybe – olabilir
 • modern – modern
 • mine – maden
 • movement – haraket
 • major – majör
 • meat – et
 • molecule – molekül
 • march – mart
 • match – uymak, uygun olmak, eşleştirmek, eş, maç, kibrit

N Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

n harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde n ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • not – değil
 • number – numara
 • no – hayır
 • now – şimdi
 • new – yeni
 • name – isim
 • need – gerek
 • near – yakın
 • never – asla
 • next – sonraki
 • night – gece
 • numeral – rakam
 • north – kuzey
 • notice – dikkat
 • note – not
 • nothing – hiçbir şey
 • noun – isim
 • nation – ulus
 • natural – natürel
 • necessary – gerekli
 • nose – burun
 • northern – kuzeyde bulunan
 • nor – ne de

O Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

o harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde o ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • of – (edat) nin, ın, den, li, yüzünden
 • on – (edat) üstünde, üzerinde, de, e doğru, yönünde, ile, civarında, esnasında. (zarf) durmadan, sürekli olarak, üstünde (giysi), giymiş olarak, beri, bu yana. (sıfat) olmakta olan, devam etmekte olan, çalışmakta, devrede, sahnede, hazır
 • or – veya
 • one – bir, bir tane, biri, birisi, kimse, tek
 • other – diğer
 • out – dışarı
 • oil – sıvı yağ
 • over – üzerinde
 • only – sadece
 • our – bizim
 • old – eski
 • off – kapalı
 • own – kendi
 • open – açık
 • often – sık sık
 • once – bir kere, bir kez, bir zamanlar
 • order – sipariş
 • oh – (ünlem) ey, hey, ah, aha
 • ocean – okyanus
 • object – nesne
 • outside – dışında
 • observe – gözlemek
 • oxygen – oksijen
 • opposite – zıt, ters, karşıt, karşı yönde
 • office – ofis

P Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

p harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde p ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • people – insanlar
 • part – bölüm
 • place – yer
 • put – koymak
 • picture – resim
 • play – oyun
 • point – nokta
 • page – sayfa
 • paper – kağıt
 • problem – sorun
 • piece – parça
 • products – ürün
 • passed – geçti
 • pattern – desen
 • pulled – çekti
 • plan – plan
 • person – kişi
 • produce – üretmek
 • plane – düzlem
 • power – güç
 • pair – çift
 • perhaps – belki
 • picked – seçilmiş
 • paint – boya
 • probably – muhtemelen
 • past – geçmiş
 • paragraph – paragraf
 • pushed – itti
 • phrase – ifade
 • per – için
 • pound – paund
 • possible – mümkün
 • poor – fakir
 • plains – ovalar
 • presidents – başkanlar
 • pay – ödemek
 • party – parti
 • period – dönem
 • please – lütfen
 • practice – uygulama
 • provide – sağlamak
 • poem – şiir
 • pole – direk
 • position – pozisyon
 • process – işlem
 • property – nitelik
 • particular – özel
 • plant – bitki
 • park – park
 • printed – boyalı
 • plural – çoğul
 • prepared – hazırlanmış
 • pretty – güzel

Q Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

q harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde q ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • question – soru
 • quickly – hızlı bir şekilde
 • quite – epey, pek, oldukça
 • quiet – sessiz, sakin, sessizlik

R Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

r harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde r ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • right – sağ, doğru
 • read – okumak
 • run – koşmak
 • river – nehir
 • really – gerçekten
 • room – oda
 • red – kırmızı
 • remember – hatırlamak
 • reached – ulaştı
 • rock – kaya
 • road – yol
 • rest – dinlenme
 • ran – koştu
 • round – yuvarlak
 • rule – kural
 • ready – hazır
 • region – bölge
 • return – dönüş
 • rain – yağmur
 • reason – sebep
 • record – kayıt
 • race – yarış
 • resent – yeniden gönderilen
 • root – kök
 • raised – kaldırdı
 • represent – temsil etmek
 • result – sonuç
 • ride – binmek
 • rolled – haddelenmiş
 • remain – kalmak
 • row – sıra
 • report – rapor
 • rise – yükselmek
 • received – alınan
 • ring – yüzük
 • rich – zengin
 • rather – oldukça, tercihen, epey, aksine, bilakis
 • rhythm – ritim
 • radio – radyo
 • repeated – tekrarlanan
 • rose – gül
 • rope – halat

S Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

s harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde s ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • said – ‘say’ fiili geçmiş zaman, söylendi
 • she – o (kadın için)
 • so – yani
 • some – bazı
 • see – görmek
 • sound – ses
 • sentence – cümle
 • say – söylemek
 • same – aynı
 • show – gösteri
 • small – küçük
 • set – ayarlamak
 • such – böyle
 • spell – büyü
 • still – yine
 • study – çalışma
 • should – meli
 • school – okul
 • start – başlangıç
 • story – öykü
 • saw – testere
 • something – bir şey
 • seem – görünmek
 • side – yan
 • sea – deniz
 • state – belirtmek,bildirmek
 • stop – dur
 • second – ikinci
 • sometimes – bazen
 • soon – yakında
 • song – şarkı
 • stand – durmak
 • sun – güneş
 • since – beri
 • sure – emin
 • ship – gemi
 • short – kısa
 • space – boşluk
 • several – birkaç
 • step – adım
 • slowly – yavaş yavaş
 • seen – görülen
 • sing – şarkı söyle
 • south – güney
 • shown – gösterilen
 • strong – güçlü
 • star – yıldız
 • street – sokak
 • surface – yüzey
 • scientist – bilim adamı
 • stay – kalmak
 • stood – durdu
 • system – sistem
 • shape – şekil
 • six – altı
 • size – boyut
 • special – özel
 • square – kare
 • syllable – hece
 • suddenly – aniden
 • subject – konu
 • simple – basit
 • sit – oturmak
 • sum – toplam
 • summer – yaz mevsimi
 • sat – oturdu
 • store – mağaza
 • sign – işaret
 • sky – gökyüzü
 • soft – yumuşak
 • shall – olacaktır
 • speak – konuşmak
 • son – oğul
 • sleep – uyumak
 • snow – kar
 • soil – toprak
 • spring – bahar
 • section – bölüm
 • scale – ölçek
 • stone – taş
 • speed – hız
 • sail – yelken
 • smiled – gülümsedi
 • someone – birisi
 • surprise – sürpriz
 • shouted – bağırdı
 • skin – cilt
 • sent – gönderildi
 • symbol – sembol
 • save – kayıt etmek
 • signal – sinyal
 • straight – düz
 • statement – beyan
 • stick – çubuk
 • seed – tohum
 • suppose – varsayalım
 • strange – garip
 • serve – servis
 • separate – ayrı
 • student – öğrenciler
 • supply – arz
 • sand – kum
 • safe – güvenceli
 • soldier – asker
 • silent – sessiz
 • seven – yedi
 • sense – his
 • string – ip
 • spot – benek
 • suggested – önerilmiş
 • send – göndermek
 • sight – görme
 • stream – akış
 • science – bilim
 • swim – yüzmek
 • sell – satmak
 • shoulder – omuz
 • spread – yayılmış
 • sharp – keskin
 • settle – yerleşmek, karar vermek, tayin etmek, halletmek, anlaşmak, ödemek
 • southern – güneyde bulunan
 • sister – kız kardeş
 • suffix – son ek
 • sugar – şeker
 • stretch – uzamak, uzatmak, germek, esnemek, esnetmek
 • solution – çözüm
 • shoes – ayakkabılar
 • shop – dükkan
 • similar – benzer
 • score – puan, skor
 • steel – çelik
 • substance – madde
 • smell – koku
 • sir – beyefendi
 • seat – koltuk

T Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

t harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde t ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • the – isimden önce kullanılan belirli tanımlık, anlam içermez. ör: the book
 • to – (edat) e, ye, ya, e doğru, göre, karşı
 • that – şu, o, ki, diye (sıfat) öteki. (zarf) bu kadar, o kadar, böyle. (bağlaç) şu, o, ki, diye, için
 • they – onlar, insanlar
 • this – bu / (zarf) bu kadar, böyle
 • there – orada
 • their – onların
 • then – sonra
 • them – onları
 • these – bunlar
 • time – zaman
 • two – iki
 • than – göre
 • take – almak
 • thing – şey
 • think – düşünmek
 • through – vasıtasıyla
 • too – çok
 • tell – söylemek
 • three – üç
 • turn – çevirmek
 • try – denemek
 • tree – ağaç
 • thought – düşündü
 • those – onlar, bunlar
 • together – birlikte
 • took – aldı
 • talk – konuşmak
 • told – söylendi
 • top – üst
 • today – bugün
 • toward – doğru
 • true – doğru
 • table – masa
 • town – şehir
 • travel – seyehat etmek, seyahat, gezi
 • ten – on
 • though – gerçi
 • thousand – bin
 • test – test
 • train – tren
 • third – üçüncü
 • teacher – öğretmen
 • tall – uzun, uzun boylu
 • type – çeşit
 • themselves – kendilerini
 • temperature – sıcaklık
 • tiny – küçücük
 • trip – yolculuk
 • trouble – sorun
 • touch – dokunmak
 • team – takım
 • tone – ton
 • thus – böylece
 • tail – kuyruk
 • trade – ticaret
 • thick – kalın
 • thin – ince
 • tied – bağlanmış
 • tube – tüp
 • terms – şartlar
 • truck – kamyon
 • train – tren
 • triangle – üçgen
 • total – toplam
 • tools – araçlar
 • track – izlemek

U Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

u harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde u ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • use – kullanmak
 • up – yukarı
 • us – bize
 • under – altında
 • until – kadar
 • usually – genellikle
 • unit – birim
 • upon – üzerinde
 • understand – anlamak
 • uncle – dayı,amca
 • underline – altını çizmek, vurgulamak

V Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

v harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde v ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • very – çok
 • vowel – sesli harf
 • voice – ses
 • verb – fiil
 • village – kasaba
 • valley – vadi
 • visit – ziyaret etmek
 • value – değer
 • various – çeşitli
 • view – görünüm

W Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

w harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde w ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • was – ‘be’ (olmak) fiilinin geçmiş zaman hali
 • with- (edat) ile, birlikte, beraber, li
 • word – kelime
 • what – ne
 • were – ‘be’ fiilinin geçmiş zamanı
 • we – biz
 • when – ne zaman
 • which – hangi
 • will – irade
 • would – cekti, caktı, erdi, (soru hali) ermi , (soru hali) ermiydi , (koşul kipini ifade eder) hayali bir olayın veya durumun sonucunu gösterir
 • write – yazmak
 • way – yol
 • water – su
 • who – kim
 • work – iş
 • where – nerede
 • want – istemek
 • well – iyi
 • why – neden
 • went – gitti
 • world – dünya
 • while – süre
 • walk – yürüyüş
 • white – beyaz
 • without – olmadan
 • watch – izlemek
 • whole – bütün
 • wave – dalga
 • wind – rüzgar
 • war – savaş
 • wood – ahşap
 • wait – beklemek
 • wheel – tekerlek
 • week – hafta
 • warm – sıcak
 • wish – dilek
 • wall – duvar
 • window – pencere
 • winter – kış
 • wide – geniş
 • written – yazılı
 • wild – vahşi
 • west – batı
 • weather – su
 • whether – eğer
 • within – içinde
 • wonder – merak etmek
 • wrote – yazdı
 • wear – giyinmek
 • woman – kadın
 • wire – tel
 • whose – kimin
 • won’t – yapmayacak
 • wasn’t – değildi
 • wing – kanat
 • weight – ağırlık
 • wash – yıkamak
 • wife – kadın eş
 • we’ll – yapacağız
 • wouldn’t – ‘would’ olumsuz
 • western – batıda bulunan
 • wrong – yanlış
 • worker – işçi
 • women – kadınlar
 • win – kazanmak

Y Harfi İle Başlayan İngilizce Kelimeler

y harfi ile başlayan ingilizce kelimeler

En çok kullanılan bin İngilizce kelime içerisinde y ile başlayan kelimeler ve Türkçe anlamları.

 • you – sen, siz, sana, size, seni, sizi
 • your – senin
 • year – yıl
 • young – genç
 • yes – evet
 • yet – henüz
 • you’re – sen
 • yard –  İngiliz uzunluk ölçüsü
 • yourself – kendin
 • yellow – sarı

Kullanım Sıklığına Göre Listelenmiş En Çok Kullanılan İngilizce Kelimeler ve Anlamları

En çok kullanılan ilk bin İngilizce kelime ve anlamları frekans sıklığına göre derecelendirilerek aşağıda verilmiştir.

Kitap, dergi ve gazete gibi basılı materyallerde geçen tüm İngilizce kelimeler toplamının üçte birini listemizdeki ilk yirmi beş İngilizce kelime oluşturuyor.

Örneğin İngilizce kitaplarda geçen her bir İngilizce kelimenin oranını Google Ngram Viewer sayfasında ilgili kelimeyi aratarak görebilirsiniz. Bu veriler Google’ın taradığı kitaplardan derlenmiştir (dergi ve gazeteler Google Ngram verilerine dahil değildir).

Birazdan göreceğiniz ilk yüz İngilizce kelime basılı materyallerdeki kelimeler toplamının yarısını ve ilk üç yüz kelime ise %65’ini oluşturuyor.

İlk 100 İçerisindeki İngilizce Kelimeler ve Anlamları

ingilizce en çok kullanılan kelimeler ilk 100

En çok kullanılan İngilizce kelimeler ve anlamları listesindeki ilk yüz kelimeye bakalım. Bu kelimeler hem yazılı hem de sözlü İngilizcede cümle yapıları içerisinde çok sık olarak kullanılmaktadır.

 1. the – isimden önce kullanılır. anlam içermez. Ör: the book
 2. of – (edat) nin, ın, den, li, yüzünden
 3. and – (bağlaç) ve, ile, de
 4. a – bir (tek başına kullanılmaz, isimle kullanılır) Ör: a boy
 5. to – (edat) e, ye, ya, e doğru, göre, karşı
 6. in – (edat) de, da, içinde, içine, halinde, olarak, içeriye, içeri. (sıfat) iç, içerde
 7. is – ‘be’ (olmak) fiilinin üçüncü tekil hali. Ör: He is … / She is … / It is …
 8. you – sen, siz, sana, size, seni, sizi
 9. that – şu, o, ki, diye (sıfat) öteki. (zarf) bu kadar, o kadar, böyle. (bağlaç) şu, o, ki, diye, için
 10. it – o, onu, ona
 11. he – o (erkek için)
 12. was – ‘be’ (olmak) fiilinin geçmiş zaman hali
 13. for – (edat) için, göre, amacıyla, doğru, uygun, yönünde, yarayan, karşı, dolayı, sebebiyle. (bağlaç) dolayı, nedeniyle, çünkü, zira
 14. on – (edat) üstünde, üzerinde, de, e doğru, yönünde, ile, civarında, esnasında. (zarf) durmadan, sürekli olarak, üstünde (giysi), giymiş olarak, beri, bu yana. (sıfat) olmakta olan, devam etmekte olan, çalışmakta, devrede, sahnede, hazır
 15. are – ‘be’ (olmak) fiilinin ikinci tekil ve çoğul şahıslar hali
 16. as – (zarf) kadar, olarak, gibi, iken. (bağlaç) ki; madem; olduğu gibi, diği gibi, iken, irken; karşın, rağmen; mademki
 17. with- (edat) ile, birlikte, beraber, li
 18. his – onun, onunki
 19. they – onlar, insanlar
 20. I – ben
 21. at – (edat) de, da, ye, ya, e, a
 22. be – olmak, bulunmak, var olmak; anlamına gelmek; mal olmak; tutmak (para); durmak
 23. this – bu / (zarf) bu kadar, böyle
 24. have – sahip olmak, olmak, elde etmek, almak, yapmak, etmek, kabul etmek, zorunda olmak, bulunmak
 25. from – (edat) den, dan, beri, den beri, itibaren
 26. or – veya
 27. one – bir, bir tane, biri, birisi, kimse, tek
 28. had – ‘have’ fiilinin geçmiş zaman hali
 29. by – tarafından (tek başına kullanılmaz, kelimeyle kullanılır)
 30. word – kelime
 31. but – fakat
 32. not – değil
 33. what – ne
 34. all – herşey
 35. were – ‘be’ fiilinin geçmiş zamanı
 36. we – biz
 37. when – ne zaman
 38. your – senin, sizin
 39. can – yapabilmek
 40. said – ‘say’ fiili geçmiş zaman, söylendi
 41. there – orada
 42. use – kullanmak
 43. an – bir (ör: an umbrella / bir şemsiye)
 44. each – her
 45. which – hangi
 46. she – o (kadın için)
 47. do – yapmak
 48. how – nasıl
 49. their – onların
 50. if – eğer
 51. will – irade
 52. up – yukarı
 53. other – diğer
 54. about – hakkında
 55. out – dışarı
 56. many – çok
 57. then – sonra
 58. them – onları
 59. these – bunlar
 60. so – yani
 61. some – bazı
 62. her – onu
 63. would – cekti, caktı, erdi, (soru hali) ermi, (soru hali) ermiydi, (koşul kipini ifade eder) hayali bir olayın veya durumun sonucunu gösterir
 64. make – yapmak
 65. like – hoşuna gitmek, hoşlanmak, sevmek, beğenmek, istemek
 66. him – (erkek) onu
 67. into – içine, içeriye, haline, -e, -ye
 68. time – zaman
 69. has – ‘have’ fiili üçüncü tekil şahıs
 70. look – bakmak
 71. two – iki
 72. more – (isim) çok, fazla şey, fazlalık, (sıfat) daha çok, daha fazla, (zarf) daha, bir kat daha
 73. write – yazmak
 74. go – gitmek
 75. see – görmek
 76. number – numara
 77. no – hayır
 78. way – yol
 79. could – (can geçmiş zaman)
 80. people – insanlar
 81. my – benim
 82. than – göre
 83. first – ilk
 84. water – su
 85. been – (be fiili geçmiş edilgen) olmuş, bulunmuş, var olmuş
 86. call – çağırmak, seslenmek, telefon açmak, sesleniş, çağrı
 87. who – kim
 88. oil – yağ, sıvı yağ, petrol
 89. its – onun
 90. now – şimdi
 91. find – bulmak
 92. long – uzun
 93. down – aşağı
 94. day – gün
 95. did – ‘do’ fiili geçmiş zaman
 96. get – almak
 97. come – gelmek
 98. made – ‘make’ fiili geçmiş zaman, yapılmış
 99. may – olası olmak, mümkün olmak, ebilmek, abilmek
 100. part – bölüm

101-200 Aralığındaki İngilizce Kelimeler ve Anlamları

en çok kullanılan kelimeler 100 200 arası

İkinci 100 kelimelik liste, kullanım sıklığına göre 101-200 arasında yer alan kelimelerden oluşmaktadır.

 1. over – üzerinde
 2. new – yeni
 3. sound – ses
 4. take – almak
 5. only – sadece
 6. little – küçük
 7. work – çalışmak, iş
 8. know – bilmek
 9. place – yer
 10. year – yıl
 11. live – yaşmak, canlı
 12. me – beni
 13. back – arka, geri
 14. give – vermek
 15. most – en, en çok
 16. very – çok
 17. after – sonra
 18. thing – şey
 19. our – bizim
 20. just – sadece, yalnızca, hemen, biraz önce
 21. name – isim
 22. good – iyi
 23. sentence – cümle
 24. man – adam
 25. think – düşünmek
 26. say – söylemek
 27. great – büyük, müthiş, harika
 28. where – nerede
 29. help – yardım etmek, yardım
 30. through – vasıtasıyla
 31. much – çok
 32. before – önce
 33. line – çizgi, hat
 34. right – sağ, doğru
 35. too – çok
 36. mean – anlamına gelmek
 37. old – eski
 38. any – herhangi
 39. same – aynı
 40. tell – söylemek
 41. boy – oğlan
 42. follow – takip etmek
 43. came – ‘come’ fiili geçmiş zaman, geldi
 44. want – istemek
 45. show – göstermek, gösteri
 46. also – ayrıca
 47. around – etrafında
 48. form – form, şekil, biçim, şekil vermek, oluşturmak, kurmak, düzenlemek
 49. three – üç
 50. small – küçük
 51. set – ayarlamak
 52. put – koymak
 53. end – sonlandırmak, son
 54. does – ‘do’ fiili üçüncü tekil şahıs
 55. another – başka
 56. well – iyi
 57. large – geniş
 58. must – gerekmek, zorunluluk, -meli, -malı
 59. big – büyük
 60. even – düz, çift, eşit, bile, hatta
 61. such – böyle
 62. because – çünkü
 63. turn – çevirmek, dönmek, döndürmek, dönüş
 64. here – buraya, burada, burası, işte
 65. why – neden
 66. ask – sormak
 67. went – ‘go’ fiili geçmiş zaman, gitti
 68. men – erkekler
 69. read – okumak
 70. need – gerekli olmak, ihtiyaç duymak, gereksinim, ihtiyaç
 71. land – arazi
 72. different – farklı
 73. home – ev, aile ocağı, yuva, mesken, vatan
 74. us – bize
 75. move – hareket etmek, hareket
 76. try – denemek
 77. kind – tür, çeşit, cins, kibar, nazik, iyi, müşfik
 78. hand – el
 79. picture – resim
 80. again – tekrar, yine
 81. change – değiştirmek, değişim
 82. off – kapalı
 83. play – oynamak, oyun
 84. spell – hecelemek, büyü
 85. air – hava
 86. away – uzakta
 87. animal – hayvan
 88. house – ev
 89. point – nokta
 90. page – sayfa
 91. letter – harf, mektup
 92. mother – anne
 93. answer – cevap vermek, cevap, yanıt
 94. found – ‘find’ fiili geçmiş zaman, buldu, bulundu
 95. study – çalışmak, çalışma
 96. still – yine
 97. learn – öğrenmek
 98. should – meli, -malı
 99. America – Amerika
 100. world – dünya

201-300 Aralığındaki İngilizce Kelimeler ve Anlamları

en çok kullanılan kelimeler 200 300 arası

Üçüncü 100 kelimelik liste, kullanım sıklığına göre 201-300 arasında yer alan kelimelerden oluşmaktadır.

 1. high – yüksek
 2. every – her
 3. near – yakın
 4. add – eklemek
 5. food – gıda, yiyecek
 6. between – arasında
 7. own – sahip olmak, kendi, kendisinin
 8. below – aşağıda
 9. country – ülke
 10. plant – bitki
 11. last – son
 12. school – okul
 13. father – baba
 14. keep – tutmak, saklamak, bakmak, korumak, sürdürmek
 15. tree – ağaç
 16. never – asla
 17. start – başlamak, başlangıç
 18. city – şehir
 19. earth – yeryüzü, toprak, dünya
 20. eye – göz
 21. light – ışık, hafif
 22. thought – ‘think’ fiili geçmiş zaman, düşünce
 23. head – kafa, baş, başkan
 24. under – altında
 25. story – öykü
 26. saw – ‘see’ fiili geçmiş zaman, testere
 27. left – sol
 28. don’t – ‘do’ fiili olumsuz
 29. few – az
 30. while – sırasında, süre
 31. along – boyunca
 32. might – belki
 33. close – kapatmak, yakın
 34. something – bir şey
 35. seem – görünmek
 36. next – sonraki
 37. hard – sert, zor
 38. open – açmak, açık
 39. example – örnek
 40. begin – başlamak
 41. life – hayat
 42. always – her zaman
 43. those – şunlar, onlar
 44. both – ikisi de
 45. paper – kağıt
 46. together – birlikte
 47. got – ‘get’ fiili geçmiş zaman
 48. group – grup
 49. often – sık sık
 50. run – koşmak, koşu
 51. important – önemli
 52. until – e kadar
 53. children – çocuklar
 54. side – yan, taraf
 55. feet – ayak, ayaklar
 56. car – araba
 57. mile – (ölçü) mil
 58. night – gece
 59. walk – yürümek, yürüyüş
 60. white – beyaz
 61. sea – deniz
 62. began – ‘begin’ fiili geçmiş zaman
 63. grow – büyümek
 64. took – ‘take’ fiili geçmiş zaman
 65. river – nehir
 66. four – dört
 67. carry – taşımak
 68. state – belirtmek, bildirmek, durum, eyalet, devlet
 69. once – bir kere, bir kez, bir zamanlar
 70. book – kitap
 71. hear – duymak
 72. stop – durmak
 73. without – olmadan, hariç, dışında
 74. second – ikinci
 75. later – sonra
 76. miss – özlemek, kaçırmak, yetişememek
 77. idea – fikir
 78. enough – yeterli
 79. eat – (fiil) yemek
 80. face – yüz
 81. watch – izlemek
 82. far – uzak
 83. Indian – Hintli, Kızılderili
 84. really – gerçekten
 85. almost – neredeyse
 86. let – izin vermek
 87. above – yukarıda
 88. girl – kız
 89. sometimes – bazen
 90. mountain – dağ
 91. cut – kesmek
 92. young – genç
 93. talk – konuşmak, sohbet, konuşma
 94. soon – yakında
 95. list – listelemek, liste
 96. song – şarkı
 97. being – olmak
 98. leave – ayrılmak, bırakmak, terk etmek
 99. family – aile
 100. it’s – o

301-400 Aralığındaki Kelimeler ve Anlamları

en çok kullanılan kelimeler 300 400 arası

Dördüncü 100 kelimelik liste, kullanım sıklığına göre 301-400 arasında yer alan kelimelerden oluşmaktadır.

 1. body – vücut
 2. music – müzik
 3. color – renk
 4. stand – durmak
 5. sun – güneş
 6. question – soru
 7. fish – balık
 8. area – alan
 9. mark – işaretlemek, marka
 10. dog – köpek
 11. horse – at
 12. bird – kuş
 13. problem – sorun
 14. complete – tamamlamak, tam
 15. room – oda
 16. knew – ‘know’ fiili geçmiş zaman
 17. since – beri
 18. ever – hiç
 19. piece – parça
 20. told – ‘tell’ fiili geçmiş zaman
 21. usually – genellikle
 22. didn’t – ‘do’ fiili geçmiş zamanı olumsuz
 23. friend – arkadaş
 24. easy – kolay
 25. heard – ‘hear’ fiili geçmiş zaman
 26. order – sipariş etmek, sipariş, emir
 27. red – kırmızı
 28. door – kapı
 29. sure – emin
 30. become – olmak, -leşmek / laşmak
 31. top – üst
 32. ship – gemi
 33. across – karşısında
 34. today – bugün
 35. during – sırasında
 36. short – kısa
 37. better – daha iyi
 38. best – en iyi
 39. however – ancak
 40. low – düşük
 41. hour – saat, vakit, zaman
 42. black – siyah
 43. product – ürün
 44. happened – ‘happen’ fiili geçmiş zaman
 45. whole – bütün, tüm
 46. measure – ölçmek, ölçü
 47. remember – hatırlamak
 48. early – erken
 49. wave – dalga
 50. reached – ‘reach’ fiili geçmiş zaman
 51. listen – dinlemek
 52. wind – rüzgar
 53. rock – kaya
 54. space – boşluk, uzay
 55. covered – kapalı
 56. fast – hızlı
 57. several – birkaç
 58. hold- tutmak
 59. himself – (erkek) kendisi
 60. toward – doğru
 61. five – beş
 62. step – adım
 63. morning – sabah
 64. passed – ‘pass’ fiili geçmiş zaman
 65. vowel – sesli harf
 66. true – doğru
 67. hundred – yüz
 68. against – karşısında
 69. pattern – desen, kalıp, örnek, numune
 70. numeral – rakam
 71. table – masa
 72. north – kuzey
 73. slowly – yavaş yavaş
 74. money – para
 75. map – harita
 76. farm – çiftlik
 77. pulled – ‘pulled’ fiili geçmiş zaman
 78. draw – çizmek
 79. voice – ses
 80. seen – ‘see’ fiili geçmiş zaman, görülen
 81. cold – soğuk
 82. cried – ‘cry’ fiili geçmiş zaman
 83. plan – planlamak, plan
 84. notice – fark etmek, duyuru
 85. south – güney
 86. sing – şarkı söylemek
 87. war – savaş
 88. ground – zemin
 89. fall – düşmek
 90. king – kral
 91. town – şehir
 92. I’ll – (kısaltılmamış hali I will) ben yapacağım
 93. unit – birim, ünite
 94. figure – rakam, şekil, simge
 95. certain – kesin
 96. field – alan
 97. travel – seyehat etmek, seyahat, gezi
 98. wood – odun, tahta, ahşap
 99. fire – ateş
 100. upon – üzerinde

401-500 Aralığındaki Kelimeler ve Anlamları

en sık kullanılan kelimeler 400 500 arası

Beşinci 100 kelimelik liste, kullanım sıklığına göre 401-500 arasında yer alan kelimelerden oluşmaktadır.

 1. done – ‘do’ fiili geçmiş zaman, yapılmış
 2. English – İngilizce
 3. road – yol
 4. halt – halt – durmak, durdurmak, duraklama, durak, mola
 5. ten – on
 6. fly – uçmak
 7. gave – ‘give’ fiili geçmiş zaman
 8. box – kutu
 9. finally – en sonunda
 10. wait – beklemek
 11. correct – düzeltmek, doğru
 12. oh – (ünlem) ey, hey, ah, aha
 13. quickly – hızlı bir şekilde
 14. person – kişi
 15. became – ‘become’ fiili geçmiş zaman
 16. shown – ‘show’ fiili geçmiş zaman, gösterilen
 17. minute – dakika
 18. strong – güçlü
 19. verb – fiil
 20. star – yıldız
 21. front – ön
 22. feel – hissetmek
 23. fact – gerçek
 24. inch – (ölçü) inç
 25. street – sokak
 26. decided – ‘decide’ fiili geçmiş zaman, kararlaştırılmış
 27. contain – içermek
 28. course – kurs, rota
 29. surface – yüzey
 30. produce – üretmek
 31. building – bina
 32. ocean – okyanus
 33. class – sınıf
 34. note – not almak, not
 35. nothing – hiçbir şey
 36. rest – dinlenme, istirahat
 37. carefully – dikkatle
 38. scientist – bilim insanı
 39. inside – içinde
 40. wheel – tekerlek, direksiyon
 41. stay – kalmak
 42. green – yeşil
 43. known – ‘know’ fiili geçmiş zaman, bilinen
 44. island – ada
 45. week – hafta
 46. less – az
 47. machine – makine
 48. base – baz, temel, üs, esas
 49. ago – önce
 50. stood – ayakta
 51. plane – düzlem, uçak
 52. system – sistem
 53. behind – arkasında
 54. ran – ‘run’ fiili geçmiş zaman
 55. round – yuvarlak, daire, çember, devir
 56. boat – tekne
 57. game – oyun
 58. force – zorlamak, kuvvet
 59. brought – ‘bring’ fiili geçmiş zaman, getirmiş
 60. understand – anlamak
 61. warm – sıcak
 62. common – alışılmış, müşterek, yaygın, umumi
 63. bring – getirmek
 64. explain – açıklamak
 65. dry – kuru
 66. though – gerçi
 67. language – lisan
 68. shape – şekil
 69. deep – derin
 70. thousand – (sayı) bin
 71. yes – evet
 72. clear – temizlemek, açıklamak, açık, temiz, parlak
 73. equation – denklem
 74. yet – henüz
 75. government – yönetim, hükümet, devlet
 76. filled – ‘fill’ fiili geçmiş zaman, doldurulmuş
 77. heat – sıcaklık
 78. full – dolu, tam
 79. hot – sıcak
 80. check – kontrol etmek, incelemek, çek, fiş, makbuz, hesap
 81. object – nesne, obje
 82. am – ‘be’ fiilinin ‘ben’ öznesi için kullanımı
 83. rule – hükmetmek, kural
 84. among – arasında
 85. noun – isim
 86. power – güç
 87. cannot – yapamamak
 88. able – yapabilmek
 89. six – (sayı) altı
 90. size – boyut
 91. dark – karanlık
 92. ball – top
 93. material – malzeme
 94. special – özel
 95. heavy – ağır
 96. fine – iyi, güzel, hoş, ceza
 97. pair – çift
 98. circle – daire
 99. include – dahil etmek
 100. built – ‘build’ fiili geçmiş zaman, inşa edilmiş

501-600 Aralığındaki Kelimeler ve Anlamları

en fazla kullanılan kelimeler 500 600 arası

Altıncı 100 kelimelik liste, kullanım sıklığına göre 501-600 arasında yer alan kelimelerden oluşmaktadır.

 1. can’t – yapamamak
 2. matter – önemi olmak, madde, konu, mesele
 3. square – kare
 4. syllable – hece
 5. perhaps – belki
 6. bill – fatura
 7. felt – ‘feel’ fiili geçmiş zaman, hissedilen
 8. suddenly – aniden
 9. test – test etmek, test
 10. direction – yön
 11. center – merkez
 12. farmer – çiftçi
 13. ready – hazır
 14. anything – herhangi bir şey
 15. divided – bölünmüş
 16. general – genel
 17. energy – enerji
 18. subject – konu
 19. Europe – Avrupa
 20. moon – ay
 21. region – bölge
 22. return – dönmek, dönüş
 23. believe – inanmak
 24. dance – dans etmek, dans
 25. member – üye
 26. picked – ‘pick’ fiili geçmiş zaman
 27. simple – basit
 28. cell – hücre
 29. paint – boyamak, boya
 30. mind – zihin
 31. love – sevmek, sevgi, aşk
 32. cause – sebeb olmak, sebep
 33. rain – yağmur yağmak, yağmur
 34. exercise – alıştırma / egzersiz yapmak, alıştırma, egzersiz
 35. egg – yumurta
 36. train – eğitim vermek, eğitmek, antrenman yapmak, tren
 37. blue – mavi
 38. wish – dilemek, dilek
 39. drop – düşürmek, damla
 40. developed – gelişmiş
 41. window – pencere
 42. difference – fark
 43. distance – mesafe
 44. heart – kalp
 45. sit – oturmak
 46. sum – toplam
 47. summer – yaz mevsimi
 48. wall – duvar
 49. forest – orman
 50. probably – muhtemelen
 51. leg – bacak
 52. sat – ‘sit’ fiili geçmiş zaman
 53. main – ana
 54. winter – kış
 55. wide – geniş
 56. written – yazılı
 57. length – uzunluk
 58. reason – sebep
 59. kept – ‘keep’ fiili geçmiş zaman
 60. interest – ilgi
 61. arms – silah, cephane
 62. brother – erkek kardeş
 63. race – yarışmak, yarış
 64. resent – yeniden gönderilen
 65. beautiful – güzel
 66. store – mağaza
 67. job – iş
 68. edge – kenar
 69. past – geçmiş
 70. sign – işaret
 71. record – kaydetmek, kayıt
 72. finished – ‘finish’ fiili geçmiş zaman, bitmiş, tamamlanmış
 73. discovered – ‘discovered’ fiili geçmiş zaman, keşfedilen
 74. wild – vahşi
 75. happy – mutlu
 76. beside – yanında
 77. gone – ‘go’ fiili geçmiş zaman
 78. sky – gökyüzü
 79. glass – bardak
 80. million – milyon
 81. west – batı
 82. lay – yatmak, yatırmak, uzanmak
 83. weather – hava, hava durumu
 84. root – kök
 85. instrument – araç gereç, enstrüman
 86. meet – buluşmak, tanışmak
 87. third – üçüncü
 88. month – ay
 89. paragraph – paragraf
 90. raise – yükseltmek, arttırmak, çocuk yetiştirmek, artış, zam
 91. represent – temsil etmek
 92. soft – yumuşak
 93. whether – eğer
 94. clothes – giysiler
 95. flower – çiçek
 96. shall – olacaktır
 97. teacher – öğretmen
 98. held – ‘hold’ fiili geçmiş zaman
 99. describe – tanımlamak
 100. drive – sürmek, sürüş

601-700 Aralığındaki Kelimeler ve Anlamları

en çok kullanılan kelimeler 600 700 arası

Yedinci 100 kelimelik liste, kullanım sıklığına göre 601-700 arasında yer alan kelimelerden oluşmaktadır.

 1. cross – karşıya geçmek, çapraz, çarpı, haç
 2. speak – konuşmak
 3. solve – çözmek
 4. appear – görünmek
 5. metal – metal
 6. son – oğul
 7. either – her, her iki, herhangi biri, hiçbiri, ya, ya da
 8. ice – buz, dondurma
 9. sleep – uyumak
 10. village – köy
 11. factor – faktör
 12. result – sonuç
 13. jump – atlamak, zıplamak
 14. snow – kar yağmak, kar
 15. ride – binmek, sürmek, arabayla gezmek, gezinti
 16. care – umursamak, ilgilenmek, bakmak, bakım, özen
 17. floor – kat
 18. hill – tepe, tümsek, yokuş
 19. push – itmek, zorlamak
 20. baby – bebek
 21. buy – satın almak
 22. century – yüzyıl
 23. outside – dışında
 24. everything – herşey
 25. tall – uzun, uzun boylu
 26. already – zaten, çoktan, daha önce
 27. instead – yerine
 28. phrase – ifade
 29. soil – toprak
 30. bed – yatak
 31. copy – kopyalamak, kopya
 32. free – ücretsiz
 33. hope – ummak, ümit etmek, umut, ümit
 34. spring – bahar
 35. case – dava, durum, kılıf
 36. laugh – gülmek
 37. nation – ulus
 38. quite – epey, pek, oldukça
 39. type – çeşit, cins, tür
 40. themselves – kendilerini
 41. temperature – sıcaklık
 42. bright – parlak
 43. lead – öncülük etmek, liderlik etmek
 44. everyone – herkes
 45. method – metot
 46. section – bölüm
 47. lake – göl
 48. consonant – ünsüz
 49. within – içinde
 50. dictionary – sözlük
 51. hair – saç
 52. age – yaş
 53. amount – tutar
 54. scale – ölçek
 55. pound – paund
 56. although – olmasına rağmen
 57. per – her, beher
 58. broken – kırık
 59. moment – an
 60. tiny – küçücük
 61. possible – mümkün
 62. gold – altın
 63. milk – süt
 64. quiet – sessiz
 65. natural – doğal, naturel
 66. lot – çok
 67. stone – taş
 68. act – davranmak
 69. build – inşa etmek
 70. middle – orta
 71. speed – hız
 72. count – saymak, sayı
 73. cat – kedi
 74. someone – birisi
 75. sail – denize açılmak, gemi ile gitmek, yelken
 76. rolled – sarılmış, dürülmüş
 77. bear – ayı
 78. wonder – merak etmek
 79. smile – gülümsemek
 80. angle – açı
 81. fraction – kesir, kısım, parça
 82. Africa – Afrika
 83. kill – öldürmek, katletmek
 84. melody – melodi
 85. bottom – alt
 86. trip – yolculuk
 87. hole – delik
 88. poor – fakir
 89. let’s – haydi
 90. fight – kavga, dövüş, savaş
 91. surprise – süpriz
 92. French – Fransız
 93. die – ölmek, vefaat etmek
 94. beat – dövmek, vurmak, yenmek
 95. exactly – tamamen, tamı tamına, kesinlikle
 96. remain – kalmak
 97. dress – elbise
 98. iron – demir
 99. couldn’t – ‘can’ geçmiş zaman olumsuz
 100. finger – parmak

701-800 Aralığındaki Kelimeler ve Anlamları

en çok kullanılan kelimeler 700 800 arası

Sekizinci 100 kelimelik liste, kullanım sıklığına göre 701-800 arasında yer alan kelimelerden oluşmaktadır.

 1. row – sıra
 2. least – en az
 3. catch – yakalamak
 4. climb – tırmanmak
 5. wrote – ‘write / yazmak’ fiili geçmiş zaman
 6. shout – bağırmak
 7. continue – devam etmek
 8. itself – kendisi
 9. else – başka
 10. plain – ova, yalın, düz, sade
 11. gas – gaz, benzin
 12. England – İngiltere
 13. burning – yanma
 14. design – tasarlamak, tasarım
 15. join – katılmak
 16. foot – ayak
 17. law – hukuk, yasa, kanun
 18. ear – kulak
 19. grass – ot, çim, çimen
 20. you’re – sen
 21. grew – ‘grow’ fiili geçmiş zaman
 22. skin – cilt
 23. valley – vadi
 24. cent – sent, doların yüzde biri
 25. key – anahtar
 26. president – başkan
 27. brown – kahverengi
 28. trouble – sorun, bela
 29. cool – serin
 30. cloud – bulut
 31. lost – kayıp
 32. sent – gönderildi
 33. symbol – sembol
 34. wear – giyinmek, giysi
 35. bad – kötü
 36. save – kayıt etmek, kurtarmak, para biriktirmek
 37. experiment – deney, deneme
 38. engine – motor
 39. alone – yalnız
 40. drawing – çizim
 41. east – doğu
 42. pay – ödemek, ödeme
 43. signal – sinyal
 44. touch – dokunmak, dokunuş, temas
 45. information – bilgi, enformasyon
 46. express – ifade etmek
 47. mouth – ağız
 48. yard –  İngiliz uzunluk ölçüsü
 49. equal – eşit
 50. decimal – ondalık
 51. yourself – kendin, kendiniz
 52. control – kontrol etmek, kontrol
 53. practice – uygulamak, tatbik etmek, çalışmak, uygulama
 54. report – raporlamak, rapor
 55. straight – düz
 56. rise – yükselmek, yükseliş
 57. statement – beyan
 58. stick – yapışmak, yapıştırmak, sadık kalmak, çubuk
 59. party – parti
 60. seed – tohum
 61. suppose – farz etmek, varsaymak
 62. woman – kadın
 63. coast – sahil
 64. bank – banka
 65. period – dönem
 66. wire – kablo, tel, telgraf, elektrik teli, havale
 67. choose – seçmek
 68. clean – temiz
 69. visit – ziyaret etmek
 70. bit – parça
 71. whose – kimin
 72. receive – almak, teslim almak
 73. garden – bahçe
 74. please – lütfen
 75. strange – garip
 76. caught – yakalanan
 77. fell – düşmek
 78. team – takım
 79. god – tanrı
 80. captain – kaptan
 81. direct – doğrudan
 82. ring – yüzük
 83. serve – hizmet etmek
 84. child – çocuk
 85. desert – çöl
 86. increase – artmak, arttırmak, artış
 87. history – tarih
 88. cost – mal olmak, masraf, ücret, maliyet
 89. maybe – belki
 90. business – iş
 91. separate – ayırmak, ayrı
 92. break – kopmak, kırmak, bozmak, mola, ara
 93. uncle – dayı, amca
 94. hunting – avlanma, avcılık
 95. flow – akmak, akış
 96. lady – bayan, hanımefendi, leydi
 97. student – öğrenci
 98. human – insan
 99. feeling – duygu
 100. art – sanat

801-900 Aralığındaki Kelimeler ve Anlamları

en çok kullanılan kelimeler 800 900 arası

Dokuzuncu 100 kelimelik liste, kullanım sıklığına göre 801-900 arasında yer alan kelimelerden oluşmaktadır.

 1. supply – tedarik etmek, sağlamak, arz
 2. corner – köşe
 3. electric – elektrik
 4. insect – böcek, haşere
 5. crops – ekin, hasat, mahsul
 6. tone – ton
 7. hit – vurmak, çarpmak, isabet etmek, çarpma, vuruş, darbe
 8. sand – kum
 9. doctor – doktor
 10. provide – sağlamak
 11. thus – böylece
 12. won’t – ‘will’ olumsuz
 13. cook – pişirmek, aşçı
 14. bone – kemik
 15. tail – kuyruk
 16. board – yazı tahtası, levha, yönetim kurulu
 17. modern – modern
 18. compound – bileşik
 19. mine – benim
 20. wasn’t – ‘be’ fiili geçmiş zaman olumsuz
 21. fit – uymak, uygun olmak, uygun
 22. addition – ilave
 23. belong – ait olmak
 24. safe – güvenli
 25. soldier – asker
 26. guess – tahmin etmek, tahmin
 27. silent – sessiz
 28. trade – ticaret
 29. rather – oldukça, tercihen, epey, aksine, bilakis
 30. compare – karşılaştırmak
 31. crowd – kalabalık
 32. poem – şiir
 33. enjoy – keyfini çıkarmak, tadını çıkarmak, sahip olmak
 34. element – unsur, element
 35. indicate – göstermek, belirtmek, işaret etmek
 36. except – dışında
 37. expect – beklemek, ummak
 38. flat – düz
 39. seven – (sayı) yedi
 40. interest – ilgi, alaka, çıkar, faiz
 41. sense – algılamak, hissetmek, algı, his
 42. string – ip, lif, tel, koşul, şart
 43. blow – esmek, patla(t)mak, darbe, vuruş, esinti
 44. famous – ünlü
 45. value – değer
 46. wing – kanat
 47. movement – haraket
 48. pole – direk, kutup
 49. exciting – heyecanlı, heyecan verici
 50. branch – dal, şube, branş
 51. thick – kalın
 52. blood – kan
 53. lie – yalan söylemek, yalan
 54. spot – benek, nokta
 55. bell – zil, çan
 56. fun – eğlence
 57. loud – yüksek sesli
 58. consider – düşünmek, değerlendirmek
 59. suggest – önermek, tavsiye etmek
 60. thin – ince
 61. position – pozisyon
 62. enter – girmek
 63. fruit – meyve
 64. tie – bağlamak
 65. rich – zengin
 66. dollar – dolar
 67. send – göndermek
 68. sight – görüş
 69. chief – şef
 70. Japanese – Japon, Japonca
 71. stream – akış
 72. plant – bitki, tesis
 73. rhythm – ritim
 74. eight – (sayı) sekiz
 75. science – bilim
 76. major – majör
 77. observe – gözlemek, gözlemlemek
 78. tube – tüp, tünel, metro
 79. necessary – gerekli
 80. weight – ağırlık
 81. meat – et
 82. lift – kaldırmak
 83. process – işlem
 84. army – ordu
 85. hat – şapka
 86. property – nitelik, mülk
 87. particular – özel, belirli
 88. swim – yüzmek
 89. terms – şartlar
 90. current – şu andaki
 91. park – park
 92. sell – satmak
 93. shoulder – omuz
 94. industry – endüstri, sektör
 95. wash – yıkamak
 96. block – bloke etmek, engel, büyük bina, blok
 97. spread – yayılmak
 98. cattle – sığır
 99. wife – kadın eş
 100. sharp – keskin

901-1000 Aralığındaki Kelimeler ve Anlamları

en çok kullanılan kelimeler son 100 kelime

Onuncu 100 kelimelik liste, kullanım sıklığına göre 901-1000 arasında yer alan kelimelerden oluşmaktadır.

 1. company – şirket
 2. radio – radyo
 3. we’ll – yapacağız
 4. action – aksiyon, eylem, davranış
 5. capital – başkent, kapital, sermaye
 6. factory – fabrika
 7. settle – yerleşmek, karar vermek, tayin etmek, halletmek, anlaşmak, ödemek
 8. yellow – sarı
 9. isn’t – değil
 10. southern – güney, güneyli, güneye ait
 11. truck – kamyon
 12. train – tren
 13. printed – basılı
 14. wouldn’t – ‘would’ olumsuz
 15. ahead – önde
 16. chance – şans
 17. born – doğmak
 18. level – seviye
 19. triangle – üçgen
 20. molecule – molekül
 21. France – Fransa
 22. repeat – tekrarlamak
 23. column – sütun
 24. western – batı, batıya ait, batılı
 25. church – kilise
 26. sister – kız kardeş
 27. oxygen – oksijen
 28. plural – çoğul
 29. various – çeşitli
 30. agree – anlaşmak, hemfikir olmak, kabul etmek
 31. opposite – zıt, ters, karşıt, karşı yönde
 32. wrong – yanlış
 33. chart – grafik
 34. prepare – hazırlamak
 35. pretty – güzel
 36. solution – çözüm
 37. fresh – taze
 38. shop – alışveriş yapmak, dükkan
 39. suffix – son ek
 40. especially – özellikle
 41. shoe – ayakkabı
 42. actually – aslında
 43. nose – burun
 44. afraid – korkmuş, kaygılı
 45. dead – ölü
 46. sugar – şeker
 47. adjective – sıfat
 48. fig – incir
 49. office – ofis
 50. huge – kocaman, muazzam, devasa
 51. gun – silah
 52. similar – benzer
 53. death – ölüm
 54. score – puan, skor
 55. forward – ileri
 56. stretch – uzamak, uzatmak, germek, esnemek, esnetmek
 57. experience – deneyim
 58. rose – gül
 59. allow – izin vermek
 60. fear – korkmak, korku
 61. worker – işçi, çalışan
 62. Washington – Washington
 63. Greek – Yunan
 64. women – kadınlar
 65. brought – ‘bring’ fiili geçmiş zaman, getirmiş, getirilmiş
 66. led – ‘lead’ fiili geçmiş zaman
 67. march – yürüş yapmak, yürüyüş, mart ayı
 68. northern – kuzey, kuzeyli, kuzeye ait
 69. create – yaratmak
 70. British – İngiliz, Britanyalı
 71. difficult – zor
 72. match – uymak, uygun olmak, eşleştirmek, eş, maç, kibrit
 73. win – kazanmak
 74. doesn’t – ‘do’ fiili üçüncü tekil şahıs olumsuz
 75. steel – çelik
 76. total – toplam
 77. deal – ilgilenmek, ticaret yapmak, anlaşma
 78. determine – belirlemek
 79. evening – akşam
 80. nor – ne de
 81. rope – halat, ip
 82. cotton – pamuk
 83. apple – elma
 84. detail – detay
 85. entire – tüm
 86. corn – mısır
 87. substance – madde, içerik
 88. smell – koklamak, koku
 89. tool – araç
 90. conditions – koşullar
 91. cow – inek
 92. track – izlemek, iz, yol
 93. arrive – varmak, ulaşmak, gelmek
 94. located – yerleşik bulunmak, yeri saptanmak
 95. sir – beyefendi
 96. seat – koltuk
 97. division – bölüm, bölünme
 98. effect – etkilemek, gerçekleştirmek, tesir, etki
 99. underline – altını çizmek, vurgulamak
 100. view – görünüm

Kaynak

The Reading Teacher’s Book of Lists, Fourth Edition, Yazarlar: Fry, Kress & Fountoukidis

Tavsiyeler

En çok kullanılan İngilizce kelimeler ile ilgili bir diğer listeyi incelemek faydalı olabilir. İki liste arasında çok fazla ortak kelime olduğunu görebilirsiniz.

Yeni İngilizce kelimeler öğrenmek için sözlükler veya kelime listeleri üzerinden çalışmak çok verimli bir yöntem değil. Herhangi bir konu bağlamı olmadığında yeni kelimeler öğrenmek çok kolay olmuyor.

İngilizce dilinin yapısını öğrenirken aynı zamanda kelime dağarcığınızı geliştirmek için Lingusta Metodu İngilizce derslerini denemenizi tavsiye ediyoruz.

Başlangıç seviye İngilizce programımızda bu sayfada yer alan İngilizce kelimeler listesindeki kelimeleri 99 derste doğru telaffuz ile öğrenmenizi sağlıyoruz.

Audio tabanlı Lingusta Metodu İngilizce derslerine dilediğiniz zaman eposta adresinizle ücretsiz olarak başlayabilirsiniz.

23 Yorum

 1. Çok yardımcı oldunuz teşekkür ederim ama sizden bir isteğim var yeni kelimeler olursa bana lütfen haber edin olurmu

 2. Gerçekten kelime eksiğime çok iyi geldi çok teşekkürler en kısa zamanda ek listeler bekliyoruzz .

 3. Çok başarılı buldum orta seviye ve üstü ile ilgili tavsiyelerinizi ve bunlarla ilgili videolarınızı bekliyorum sözü cümleler dahil olmak üzere teşekkür ederim iyi günler

 4. Celil KAHRAMAN Yanıtla

  En beğendiğim ingilizce ” 1000 kelime ” Teşekkürler kutluyorum.

 5. şenol şahin Yanıtla

  yeni ingilizce öğrenmeye çalışan insanlara yardımcı olduğunuzdan dolayı tebrik ediyorum.

 6. Bunları deftere yazacaktım bu yüzden biraz zorlandım çünkü alfabetik sıraya göre değil ama iyi olmuş

 7. Çoğunu bildiğimi fark ettim sabah hemen bilmediklerimin veya kazara bile olsa türkçesine baktıklarımın tamamını yazacağım 😉

 8. Üzerinde baya uğraşılmış. Elleriniz dert görmesin. Fakat böyle değerli bir kaynağın pdf veya docx halleride olmalıydı

Yorum Yaz

Akıcı İngilizce Konuşmaya Hazır Mısın? 3 Ayda İngilizce Öğren!
57 SAATTE AKICI İNGİLİZCE