İngilizce sıfatlar, tıpkı Türkçede olduğu gibi isimlere nitelik ve nicelik kazandıran kelimelerdir. İngilizcede sıfatlar nitelik, belirtme ve iyelik olmak üzere üç ana grupta incelenir. İngilizcede sıfatlar, niteledikleri ismin tekillik/çoğulluk durumuna göre değişmezler.

Örnek: This college has clever students.

             (Bu üniversitenin zeki öğrencileri var)

             clever: zeki

İngilizce Niteleme Sıfatları

Niteleme sıfatları nicelik olarak en kalabalık sıfatlar grubunu oluşturmaktadır. Türkçedeki gibi isme nitelik kazandırırlar ve ismin gerek somut gerekse soyut özelliklerini ifade ederler. Niteleme sıfatı denilince akla gelen en basit örnekler, büyüklük – küçüklük, uzunluk – kısalık ve renk belirten sıfatlardır.

            black: siyah

            tall: uzun

            small: küçük

Ayrıca, niteleme sıfatları grup olarak ve daha detaylı incelendiği zaman, bazı son eklerin benzerlik gösterdiği görülebilir.

comfortable: rahat    readable: okunaklı   incredible: inanılmaz

invisible: görünmez

comical: garip   normal: olağan   musical: müzikal   industrial: endüstriyel  

presidential: başkanlığa ait

beautiful: güzel   harmful: zararlı   peaceful: barışçıl   wonderful: müthiş

classic: klasik   economic: ekonomik   heroic: kahramanca   romantic: romantik

aeronautical: havacılıkla ile ilgili   alphabetical: alfabetik   political: politik

British: Britanyalı   childish: çocuksu   Irish: İrlandalı   foolish: aptalca

active: aktif    alternative: alternatif   creative: yaratıcı   talkative:  konuşkan

endless: sonsuz   motionless: hareketsiz   priceless: paha biçilemez  

timeless: zamansız, sonsuz

spontaneous: kendiliğinden meydana gelen    hideous: iğrenç   ambitious: hırslı

anxious: kaygılı    dangerous: tehlikeli   famous: ünlü

angry: kızgın, öfkeli   busy: meşgul   wealthy: varlıklı, zengin   windy: rüzgarlı

Bunun yanında, çeşitli isimlere ve fiillere çeşitli ekler getirilerek kelime niteleme sıfatına dönüştürülebilir.

Noun (İsim)Adjective (Sıfat)
Hero (kahraman)Heroic (kahramanca)
Wind (rüzgâr)Windy (rüzgârlı)
Child (çocuk)Childish (çocukça)
Beauty (güzellik)Beautiful (güzel)
Verb (Fiil)Adjective (Sıfat)
Read (okumak)Readable (okunaklı)
Talk (konuşmak)Talkative (konuşkan)
Use (kullanmak)Useful (kullanışlı)
Like (beğenmek)Likeable (beğenilesi)

Yine çeşitli eklerle bir niteleme sıfatının anlamı olumludan olumsuza dönüştürülebilir.

un-in-ir-im-il-
fair – unfairactive – inactiverational-irrationalbalance – imbalancelegal – illegal
able – unableappropriate – inappropriateregular – irregularpossible – impossiblelegible – illegible
sure – unsurecomplete – incompletereducible – irreduciblepolite – impolitelogical – illogical

İngilizce İyelik (Sahiplik) Sıfatları

Sahiplik sıfatları (possessive pronouns), ismin kime ait olduğunu ifade eder. Bu sıfatların kişi zamirleriyle (subject pronouns) doğrudan ilişkisi vardır.

I (Ben)My (Benim)
You (Sen)Your (Senin)
He/She/It (O)His/Her/Its (Onun)
We (Biz)Our (Bizim)
You (Siz)Your (Sizin)
They (Onlar)Their (Onlar)

Örnekler:

My umbrella

Your jacket

His/Her/Its mouth

Our home

Your garden

Their money

İngilizce Belirtme Sıfatları

Belirtme sıfatları, isme nicelik anlamı kazandıran sıfatlar gurubudur. Bunun yanında, isme işaret anlamı ve soru anlamı da kazandırırlar. Türkçede “hiç, her, bazı” gibi belgisiz sıfatların karşılıkları da belirtme sıfatlarına dahildir.

İşaret Sıfatları

İşaret sıfatları ismin yakınlığını-uzaklığını işaret eden sıfatlardır. İngilizcede kullanılan işaret sıfatları şöyledir;

This: Bu (Daha yakın bir ismi belirtmek için kullanılır.)   

That: Şu (Daha uzaktaki bir ismi belirtmek için kullanılır.)

These: Bunlar

Those: Şunlar

Soru Sıfatları

Soru sıfatları aynı zamanda birer soru zamiridir ve soru kalıplarını kullanarak kişiler veya nesneler ile ilgili sorular sormamızı sağlar. Soru sıfatlarını kullanırken hemen peşinden ilgili kişi veya nesne için isim gelmelidir. İngilizcede kullanılan soru sıfatları şöyledir;

What: Ne?

What colour is your car?

Araban hangi renk?

Whose: Kimin?

Whose key is this?

Bu kimin anahtarı?

Which: Hangisi?

Which shirt did you like most?

En çok hangi gömleği beğendin?

How many: Kaç tane? (Sayılabilen ögeler için kullanılır)

How many books have you read?

Kaç kitap okudun?

How much: Ne kadar? (Sayılamayan ögeler için kullanılır)

How much money does an engineer make?

Bir mühendis ne kadar para kazanır?

Sayı Sıfatları

Sayı sıfatları isimlerin miktarını veya sırasını belirtmek için kullanılan sıfatlardır.

One: bir– First: birinci

Two: iki– Second: ikinci

Three: üç– Third: üçüncü

Four: dört– Fourth: dördüncü

Five: beş– Fifth: beşinci

*Sıra belirten sıfatlarda, ilk üç sıra (bir, iki, üç) yukarıdaki gibi giderken, sonraki sayıların sonuna -th eki getirilir

Örnekler:

Five people    One cookie   First student   Third wheel   Sixth driver

(Beş kişi)        (Bir kurabiye)  (Birinci öğrenci)   (Üçüncü tekerlek)   (Altıncı sürücü)

İngilizce Belgisiz Sıfatlar

Belgisiz sıfatlar (indefinite adjectives) isimleri kesin ve spesifik olmayan bir şekilde nitelemek için kullanılırlar. En sık kullanılan belgisiz sıfatlar şunlardır;

every: her    any: hiç, herhangi   some: bazı  few: az, birkaç  several: birçok, birkaç

Örnekler:

Every thing

(Her şey)

Any thing

(Hiçbir şey)

Some people

(Bazı insanlar)

Sıfatlarda Derece Ve Karşılaştırma

Sıfatlarda bir diğer önemli konu da sıfatların derecelendirilmesi ve isimlerin sıfatlar aracılığıyla karşılaştırılmasıdır. Bu konuyu karşılaştırma (comperative) ve derecelendirme (superlative) olmak üzere iki başlık altında incelemek gerekir.

Karşılaştırma (Comparative)

Karşılaştırma, İngilizcede iki isimden bir tanesinin diğerinden bir sıfatın özelliklerini daha çok taşıdığını ifade etmek için kullanılır. Cümlede karşılaştırma (comparative) kullanmak için, sıfatı daha çok taşıyan isim başa yazılır, daha sonra sıfat yazılır ve sıfatın yanına (than) kelimesi eklenerek sıfatı daha az taşıyan isim yazılır. Karşılaştırma cümlelerinde sıfatlar da başkalaşıma uğramaktadır. İki heceden daha kısa olan sıfatların sonuna “-er” eki gelirken, iki heceden uzun olan sıfatların başına “more” kelimesi gelmektedir.

Örnekler:

Zeus is stronger than Aphrodite

(Zeus Afrodit’den daha güçlüdür.)

Sıla is more beautiful than Zeynep

(Sıla Zaynep’den daha güzeldir.)

*Bazı kelimeler karşılaştırma yapıldığında tamamen değişir.

Good – Better: İyi – Daha iyi    Bad – Worse: Kötü – Daha kötü  

Much/Many – More: Fazla – Daha fazla   Little – Less: Az – Daha az

Derecelendirme (Superlative)

Derecelendirme (superlative), karşılaştırmadan (comparative) farklı olarak, ismi bir

başka isimle değil, evrensel olarak kıyaslamaktadır. Örneğin, Ali’nin sınıf arkadaşı

Mehmet’ten daha zeki olduğunu ifade etmek comparative, Ali’nin bütün sınıfın en

zeki öğrencisi olduğunu ifade etmek ise superlative olarak karşımıza çıkmaktadır.

Bir derecelendirme (superlative) cümlesi kurmak için, isimden sonra başına “the

eklenerek sıfat yazılır. Eğer sıfat iki heceden kısaysa sonuna “-est” eki eklenir, eğer

iki heceden uzunsa başına “most” yazılır. Daha sonra başına “in” eklenerek ismin

derecelendirildiği küme yazılır.

Örnekler:

Ali is smarter than Mehmet. – Comparative

(Ali Mehmet’ten daha zekidir.)

Ali is the smartest student in the class. – Superlative

(Ali sınıftaki en zeki öğrencidir.)

Sıla is more beautiful than Zeynep. Comparative

(Sıla Zeynep’ten daha güzeldir.)

Sıla is the most beautiful girl in the world. – Superlative

(Sıla dünyadaki en güzel kızdır.)

*Karşılaştırılan iki isim de sıfatı eşit şekilde taşıyorsa karşılaştırma cümlesi aşağıdaki şekilde kurulur.

 İsim + as “sıfat” as + İsim

Ali is as smart as Mehmet.

(Ali, Mehmet kadar zekidir.)

Yorum Yaz